سازمان حفاظت از محیط زیست،تشریفاتی است

🔹مدتی پیش در تلگرام از علاقه مندان و فعالان محیط زیست پرسیدم به نظر شما بدترین اتفاق محیط زیستی کشور در سال ۱۳۹۶ چه بوده است؟؟؟
🔹برای این منظور گزینده هایی را مطرح کردم که شماره ی سه آن ((اشتباهات و مدیریت ناکارآمد رئیس فعلی

بیشتر بخوانید
قانون کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

ماده واحده – کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر مشتمل بر یک
مقدمه و سی و هفت ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
تبصره – رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری

بیشتر بخوانید
رفتن به نوارابزار